Bao Cao Thuc Tap Tot Nghiep Cog Ty Co Han May Hung Yen

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU3
DANH MỤC VIẾT TẮT4
DANH MỤC BẢNG BIỂU5
PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN MAY HƯNG YÊN6 1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần may Hưng Yên6 1.1.1. Tên, quy mô và địa chỉ của Công ty Cổ phần May Hưng Yên6 1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển6

1.2. Chức năng, nhiệm vụ chính, quyền hạn8
1.2.1. Chức năng nhiệm vụ8
1.2.2. Ngành nghề kinh doanh:9
1.3. Đặc điểm về sản xuất9
1.3.1 Cơ cấu tổ chức sản xuất9
1.3.2. Năng lực sản xuất và cơ cấu sản phẩm10 1.3.3. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm10 1.4. Đặc điểm cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp12 1.4.1. Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp12
1.4.2. Cơ cấu tổ chức quản lý13
1.5. Đặc điểm về nguồn nhân lực của công ty16 1.5.1 Quy mô lao động:16
1.5.2. Công tác tổ chức đào tạo nguồn nhân lực16 1.5.3. Công tác chăm lo đời sống cho công nhân17
1.6. Đặc điểm về thị trường tiêu thụ17
1.7. Tình hình hoạt động kinh doanh17
PHẦN II: GIỚI THIỆU VỀ BỘ MÁY KẾ TOÁN CÔNG TY CỔ PHẦN MAY HƯNG YÊN19 2.1. Giới thiệu chung về chuẩn mực kế toán và các chính sách kế toán áp dụng tại công ty cổ phần may Hưng Yên19 2.2. Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty Cổ phần may Hưng Yên20 2.3. Đặc điểm tổ chức bộ sổ kế toán24

2.4. Đặc điểm về chứng từ kế toán được sử dụng26 2.5. Đặc điểm về sử dụng tài khoản kế toán26 PHẦN III: ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ VÀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY HƯNG YÊN28 4.1. Những thuận lợi và khó khăn chung28

4.1.1. Thuận lợi28
4.1.2. Khó khăn29
4.2. Đánh giá khái quát về công tác quản trị29 4.2.1. Về cơ cấu bộ máy quản lý29
4.2.2. Về phát triển thị trường30
4.3. Đánh giá về bộ máy Kế toán31
4.3.1. Về cơ cấu tổ chức bộ máy Kế toán31
4.3.2. Về hình thức sổ31
4.3.3. Về phân công lao động kế toán.32
4.3.4 Về trang thiết bị32
4.4. Đánh giá về công tác kế toán NVL, CCDC33
4.4.1. Ưu điểm33
4.4.2. Nhược điểm36
PHẦN V: ĐỊNH HƯỚNG ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP39...
tracking img