Bahasa Melayu Spm 2010

Pages: 41 (7790 words) Published: November 23, 2010
SULIT 1103/1 BAHASA MELAYU Kertas 1 Ogos 2010 2 ¼ jam

1103/1

BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KLUSTER KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2010

BAHASA MELAYU
Kertas 1 Dua jam lima belas minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

B.. 1. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian: Bahagian A dan Bahagian B. 2. Jawab soalan Bahagian A dan satu soalan daripada Bahagian B. 3. Jawapan anda hendaklah ditulis dalam buku jawapan yang disediakan. Sekiranya buku jawapan tidak mencukupi, sila dapatkan helaian tambahan daripada pengawas peperiksaan. 4. Jawapan boleh ditulis dalam tulisan Rumi atau Jawi.

Kertas soalan ini mengandungi 3 halaman bercetak dan 1 halaman tidak bercetak. 1103/1 © 2010 Hak Cipta Sekolah Berasrama Penuh

[Lihat Halaman Sebelah SULIT

www.banksoalanspm.blogspot.com

SULIT

2 Bahagian A [30 markah] [Masa dicadangkan : 45 minit]

1103/1

Gambar di bawah menunjukkan sebahagian daripada aktiviti yang dilakukan oleh remaja untuk mengisi lapang. Huraikan pendapat anda tentang cara-cara remaja boleh memanfaatkan masa lapang. Panjangnya huraian hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan.

Aktiviti-aktiviti berfaedah untuk mengisi masa lapang SULIT

www.banksoalanspm.blogspot.com

SULIT

3 Bahagian B [100 markah] [Masa dicadangkan : 1 Jam 30 minit]

1103/1

Pilih satu daripada soalan di bawah dan tulis sebuah karangan yang panjangnya lebih daripada 350 patah perkataan.

1. Konsep Satu Malaysia yang diwara-warakan oleh Pendana Menteri kita mampu menjadi teras keharmonian hubungan masyarakat pelbagai bangsa di negara ini. Sebagai pelajar yang bertanggungjawab, bincangkan peranan anda untuk merealisasikan hasrat tersebut.

2. Semakin maju pencapaian negara dalam bidang pembangunan, semakin merosot budaya budi bahasa masyarakatnya. Selaku wartawan sebuah akhbar tempatan, anda telah mendapatkan pandangan daripada beberapa orang tokoh budaya dan bahasa tentang punca berlakunya perkara ini untuk dimuatkan dalam akhbar syarikat anda.. Tulis rencana itu selengkapnya.

3. Kesedaran dan komitmen masyarakat amat dituntut dalam usaha kita mengurangkan kadar jenayah yang semakin meningkat khususnya dalam kalangan remaja akhir-akhir ini. Berikan pendapat anda tentang pernyataan di atas.

4. Belakangan ini, penyakit yang berbahaya sangat cepat merebak dari satu negara ke satu negara yang lain. Jelaskan cara-cara untuk mengawal penularan wabak tersebut secara global.

5. Masyarakat Melayu lama kaya dengan kehalusan berbahasa sama ada untuk memberi nasihat, menyindir mahupun mengkritik. Salah satu peribahasa yang sering digunakan ialah ‘di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung’. Tulis sebuah cerita yang lengkap berdasarkan peribahasa tersebut. SULIT

www.banksoalanspm.blogspot.com

SULIT 1103/2 BAHASA MELAYU Kertas 2 Ogos 2010 2 ½ jam

1103/2

BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KLUSTER KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2010

BAHASA MELAYU
Kertas 2 Dua jam tiga puluh minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. 2. 3.

Kertas soalan ini mengandungi empat soalan. Jawab semua soalan. Jawapan bagi Soalan 2 (b), Soalan 2 (c), Soalan 2 (d) dan Soalan 4 berdasarkan teks Komponen Kesusasteraan Melayu Tingkatan 4 dan Tingkatan 5. Jawapan anda hendaklah ditulis dalam buku jawapan yang disediakan. Sekiranya buku jawapan tidak mencukupi, sila dapatkan helaian tambahan daripada pengawas peperiksaan. Jawapan boleh ditulis dalam tulisan Rumi atau Jawi.

4.

5.

Kertas soalan ini mengandungi 11 halaman bercetak. 1103/2
© 2010 Hak Cipta Sekolah Berasrama Penuh

[Lihat Halaman Sebelah SULIT

www.banksoalanspm.blogspot.com

SULIT

2 Soalan 1 : Rumusan [30 markah]

1103/2

Baca petikan di bawah dengan teliti, kemudian buat satu rumusan tentang langkahlangkah untuk meningkatkan integriti Polis...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Forum Bahasa Melayu Essay
  • Lisan Bahasa Melayu Essay
  • Spm 2010 English Essay
  • PHI 2010 Essay
  • Essay on Spm 1119 Module 2010
  • Add Math Spm Project 2010 Essay
  • Spm Essay
  • FIN 2010 Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free