Asd Asd Asd

Topics: Visual learning, Auditory learning, Kinesthetic learning Pages: 31 (7469 words) Published: March 30, 2011
i

ANG EPEKTO NG PAGIGING ISANG ³VISUAL OR AUDITORY LEARNER´SA GRADONG PANGAKADEMIKO NG ILANG MAG AARAL SA UNANG TAON NG NARSING SA UST-COLLEGE OF NURSING (A.Y. 2009-2010)
Para sa parsyal na pagtupad Sa

lahat ng inatas na gawain
Sa asignaturang
Filipino

MIYEMBRO:
MELISSA GRACE GALVEZ
MICK KLINE ESPION
FRANCIS GERODIAS
MARK GAMINDE
JOSEPH GILLE
ii
ABSTRACT
Ano ang mas nakakabuti para sa estudyante,vi sualor audi tory l earning?

Napakaraming ng pagaaral ang ginawa patungkol s paksang ito. Iba-ibang tao, iba-ibang metodolohiya at iba-ibang resulta. Sa isang pag-aaral na isingawa ng unibersidad ng Pilpinas, isinasaad na ang mga estudyanteng mas higit na natututo sa viswal na pamamaraan ay magaling pagdating sa mgaresea rch at ang mga estudyante namang higit na natututo sa pakikinig sa itinututo ng guro kaysa sa pagbabasa ng libro ay magpapakita ng kagalingang pang-akademiko

Ang pananaliksik na ito ay nakatuon sa pagbibigay ng impormasyon, istatisika at kongkretong datos ukol sa epekto ng pagiging isang auditory o visual learner na maging isang paraan para sa makukuhang grado ng isang estudyante sa loob ng isang semestre. Binibigyan nito ng higit na pansin ang mga mag-aaral ng narsing na nasa unang taon ng narsing sa Unibersidad ng Santo Tomas pa lamang.

Ang pag-aaral na ito ay itinakda upang malaman kung may epekto ba sa pag-aaral ang paraan ng pagkatuto ng isang estudyante. Kung anu ba ang mas higit na epektibo sa pagkakaroon ng mataas na grado, kung sa paraang viswal ba o oditori?

Ang sarbey na ginawa ay may disenyong deskriptiv-analitik na pinasagutan sa animnapung respondenteng nanggaling sa bawat seksyon sa unang taon ng narsing sa Unibersidad ng Sto Tomas. Lima sa bawat seksyon ang napili gamit ang random sampling nang sa gayon ay maiwasan ang ttsansang mamanipula ang magiging resulta ng pag-aaral.

Batay sa mga datos na nakuha at inilahad ng mga mananaliksik, ang kinahantungang kongklusyon ay higit na mas marami ang mga estudyante sa unang taon ng narsing na natututo sa pakikinig o sa paraang oditori kaysa sa mga viswal .Higit na mas mainam ang pagkatutong oditori sa mga asignaturang Filipino at Theolohiya. Gayunpaman, mas mataas ang nakukuhang grado ng viswal na pagkatuto sa asignaturang Ingles. May epekto ang paraan ng pagkatuto sa markang nakukuha ng bawat estudyante lalo na kung GWA at bawat asignatura ang pag- uusapan. iii

PASASALAMAT
Taos pusong pinasasalamtan ng aming grupo ang mga sumusunod dahil sa kanilang kontribusyon at tulong o suporta tungo sa matagumpay ng pagtatapos ng pamanahong papel:

- Kay ma¶am Jimenez, sa pagbibigay sa amin ng sapat na dami ng oras upang matapos ang aming pananaliksik at ng pagkakataong maipakita ang aming kakahayan sa larangan ng research. - Sa Decana ng UST-College of nursing, sa pagbibigay ng pahintulot na kami ay magsagawa ng pananaliksik sa loob ng kolehiyo.

- Sa mga respondente, sa pagbibigay ng tulong upang kami ay makalikom ng sapat na

datos para magamit sa aming pamanahong papel.
- Sa mga awtor at editor ng mga sulatin na aming ginamit sa pag-aaral na ito - Sa aming kanya kanyang pamilya , para sa suporta na kanilang iginugol para sa amin. - Sa poong maykapal, para sa paggabay sa amin tungo sa katapusan ng aming pananaliksik Muli, maraming salamat po!

Mga Mananaliksiik
iv
TALAAN NG NILALAMAN
Kabanata I , Ang suliranin at kaligiran nito
1
Introduksyon
1
Layunin
1
Signifikans ng Pag-aaral
2
Saklaw at Limitasyon
3
Depinisyon ng mga salita
3
Research Paradigm
4
Kabanata II : Mga Kaugnay na Pag-aaral at Literatura
5
Kabanata III: Disenyo at Paraan ng Pananaliksik
12
Disenyo ng Pananaliksik
12
Mga Respondente
12
Instrumento Pampananaliksik
13
Tritment ng Datos
13
Kabanata IV: Presentasyon at Interpretasyon ng Datos
14
Kabanata V: Lagom , Kongklusyon at Rekomendasyon
22
Lagom
22
Kongklusyon
22
Rekomendasyon
23
Listahan ng Sanggunian
25
Apendiks
27
v
LISTAHAN NG MGA TALAHANAYAN AT GRAF...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • asd dsa Essay
  • dffasdfs asdf asd Essay
  • Asds Weq Qwea Qwesad Essay
  • life of ASD Essay
  • Essay on Asd Bikes
  • Attachment in Children with Asd Essay
  • Smith Systems Consulting ASD Essay
  • Asd; Lkf Research Paper

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free