Araling Palipunan Modyuls

Pages: 50 (11252 words) Published: February 10, 2011
(Effective Alternative Secondary Education)
ARALING PANLIPUNAN IV

MODYUL 1 KATUTURAN AT KAHALAGAHAN NG EKONOMIKS
BUREAU OF SECONDARY EDUCATION Department of Education DepEd Complex, Meralco Avenue Pasig City

MODYUL 1 KATUTURAN AT KAHALAGAHAN NG EKONOMIKS Narito ka ngayon sa unang modyul ng iyong kursong Ekonomiks para sa ikaapat na antas ng mataas na paaralan. Anu-ano ang sumasagi sa iyong isipan kung susuriin mo ang katagang ekonomiks? Marahil, ang una mong maiuugnay sa salitang iyan ay pagnenegosyo. Pangalawa ay pagbabadyet at pagpapalago ng kita ng pamilya. Pangatlo, ay ang pagkakaroon ng empleyo at sapat na kita ng mga mamamayan na sumasagisag sa katatagan at kaunlaran ng bansa. Kung ang lahat ng iyan ang iyong naisip ay tama ka! Ngunit bahagi lamang iyan ng mga paksang pag-aaralan mo. Bilang panimulang pag-aaral, liliwanagin sa modyul na ito ang katuturan at kahalagahan ng ekonomiks bilang isang agham panlipunan. Sasagutin dito ang mga sumusunod na tanong: Ano nga ba ang ekonomiks at ang mga sangay nito? Bakit mahalaga ang ekonomiks sa isang bansa? Paano makatutulong sa pamamahala ng kaunlaran ng pamilya, mga industriya, at ng buong bansa and mga konsepto at prinsipyo sa ekonomiks? May tatlong araling inihanda para sa iyo sa modyul na ito: Aralin 1: Ang Ekonomiks Bilang Agham Panlipunan Aralin 2: Kahulugan at Saklaw ng Ekonomiks Aralin 3: Layunin at Kahalagahan ng Ekonomiks Pagkatapos mong mapag-aralan ang mga paksang nakatala sa itaas, inaasahang magagawa mo ang mga sumusunod: 1. Maipaliliwanag ang kahulugan at saklaw ng ekonomiks at ang mga suliraning tinutugunan nito; 2. Matutukoy ang pangunahing layunin ng ekonomiks bilang isang agham panlipunan ; 3. Matutukoy ang kahalagahan ng ekonomiks sa pagpapaunlad ng kabuhayan ng pamilya, ng mga industriya, at ng mga bansa;

2

4. Masusuri ang mga pamamaraan at kagamitan sa pag-aaral ng ekonomiks bilang agham panlipunan; at 5. Matatalakay ang sariling pananaw hinggil sa kaugnayan ng ekonomiks sa pang-araw-araw na buhay. Bago mo taluntunin ang mga nakahandang aralin sa modyul, alamin mo muna kung ano ang antas ng iyong kaalaman sa iba’t ibang konsepto at paksang tatalakayin sa mga aralin.

PANIMULANG PAGSUSULIT Panuto: Piliin ang pinaka-angkop na kasagutan sa bawat tanong. Isulat sa iyong kuwaderno ang titik ng tamang sagot. 1. Ang salitang ekonomiks ay galling sa salitang oikonomeia, isang salitang Griyego na ang ibig sabihin ay A. pamamahala ng negosyo. B. pakikipagkalakalan. C. pamamahala ng tahanan. D. pagtitipid. 2. Ang ekonomiks ay isang agham panlipunan sapagkat A. pinag-aaralan dito kung paano nagtutulungan ang mga tao upang matugunan ang kanilang materyal na pangangailangan at mapataas ang antas ng kabuhayan. B. nagbibigay ito ng mga suhestiyon upang maging mapayapa ang ating daigdig. C. pinag-iisipan sa araling ito kung paano magkakamal ng salapi ang tao. D. pinag-aaralan dito kung paano natin mahihigitan ang kita ng ating kapwa tao. 3

3. Ang pinagkukunang-yaman ng mundo ay may kakapusan. Alin sa mga sumusunod ang hindi tamang paliwanag ng konsepto ng kakapusan? A. Hindi nakasasapat ang mga yamang likas upang maibigay ang lahat ng hilig- pantao kayat lumilikha ang mga tao ng iba pang mga produkto upang mapunan ang marami pa nilang pangangailangan at mga hilig. B. Hindi lubos na nakasasapat ang pinagkukunang-yaman upang matugunan ang lahat ng pangangailangan ng mga tao sa mundo. C. Ang kalikasan ay mauubusan ng mga likas na yaman kung hindi gagamitin nang wasto ang mga ito. D. May kakapusan ang pinagkukunang-yaman ng daigdig dahil malapit nang magwakas ang daigdig. 4. Habang ang pinagkukunang-yaman ng daigdig ay may hangganan, ang mga pangangailangan at hilig-pantao naman ay A. may hangganan din. B. kaunti lamang kayat madaling tugunan. C. parami nang parami at walang katapusan. D. kagaya pa rin noong unang panahon at di nadaragdagan. 5. Nagkakaroon ng kakapusan sa daigdig sapagkat A. lumiliit ang sukat ng daigdig. B. nadaragdagan ang sukat ng...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • ARALING PANLIPUNAN Essay
  • Araling Panlipunan Essay
  • Strategies in Teaching Araling Panipunan Essay
  • Araling Panlipunan Essay
  • Essay on Araling Panlipunan
  • Araling Panlipunan Essay
  • 1001 Questions in Araling Panlipunan Essay
  • AP for student for grade 8 Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free