Ap Reviewer: The Renaissance Of Woman

Only available on StudyMode
  • Download(s) : 197
  • Published : February 26, 2013
Open Document
Text Preview
AP Reviewer
4th Quarter

Decameron- 10 boys, 10 girls and 10 days; Bubonic Plague; isinulat ni Giovanni Boccaccio

Babae ng Renaissance
• Isotta Nagarola- akda ng Dialogue of Adam and Eve at Oration on The Life of St. Jerome • Laura Cereta- taga Brescia, tagapagtanggol ng pag-aaral ng Humanistiko • Veronica Franco- Venice- tula

Sculptor
Niccolo Pisano
Lorenzo Ghiberti
Donatello- Laughing Child
Desiderio de Settigano
Andrea Berrochio
Giovani da Bologna
Bernini
Painter
Gentile da Fabriano- Adoration of The Magi
Massacio
Glotto
Fra Angelico- The Annunciation
Titian
Andrea del Castagno
Filippo Lippi
Architect
Bramante
Filippo Brunelleschi
Michelozzo Michelozzi
Francisco Borromini

Petrarch- “Song Book” para kay Laura

1360s- paglalabas ng emosyon gamit ang sining; tula, pagsayaw, pagpinta, pagkanta, pahuukit, theater

Leonardo Da Vinci
- “The Most Versatile”, “Universal Man”, “Disciple of Experiment” - left handed; gumamit ng Sfumato Technique
- naging aprentis ni Verrocho
- “The Baptism of Christ” -> pinagalaw ni Verrocho, ginawa niya ang background - 1478- nagkaroon ng sariling studio sa Florence
*Florence= City of Museum
- Neoplatinism- “ideally….”

Paintings:
- Vitruvian Man
- Virgin and Child
- Virgin of The Rocks
- St. Jerome

Bill Gates- may-ari ng notebook ni Da Vinci

Tumuligsa:
1. Sigmund Freud
Sodomy- for being gay (mukha ni Mona Lisa)
Abnormal
2. Helen Gander

Kontrobersyal na Pinta

The Last Supper
- “Magdalene”
- lette v (babae ang anak)
- the last supper… eh asan yung food?
- May weird na kamay
- Judas at Hesus- pareho ang modal

Mona Lisa
- emotion: kalahating masaya, kalahating malungkot
- babaeng Da Vinci

*Fresco- pinta na diretso sa pader

Michael Angelo
- Greatest Artist of the 16th Century, The Divine
- Temperamental
Pinta:
- David
- La Pieta
- The Creation of Man
- The Serpent
- Woman with Children
- Madonna of The Stairs
- Holy Family
- Revelation
- 16th Chapel -> Sistine Chapel
- Last Judgement

Raphael Sanzio/Sancio/Santi
- gentleman, humble, perfect painter
- The Truth, The Good and The Beauty
- Magaling magkumbina ng kulay
Pinta:
- Madonna and Child
- School of Athens- pinakamagandang painting
- Magdalena Doni
- Galatea
- St. George and Dragon

Medici- Florence (Florenzo de Media)
Sforza- Milan (Duke Ludovico Sforza)
Gonzaga- Mantua
D’Estes- Ferrera

Reformation Period

John Wycliffe
- Morning Star of Reformation
- “Lollards” – followers
- Parang Rafael Ibarra dahil dinurog ang kanyang buto at sinunog

John Huss
- idol niya si Wycliffe
- hindi naniniwala sa body of Christ
- “Leader of Eretics”
- Pundasyon ng simbahan ay si Kristo
- “After 100 yeas… may darating na same belief niya” BOOM si Martin Luther - Sinunog

John Calvin
- “Calvinism” – chosen people
- TULIP
Total Depravity- tanggalin lahat ng masama
Unconditional Election
Limited Atonement
Irresistable Grace
Perseverance of The Saints

John Knox
- idolatry
- idol niya si John Calvin

Ulrich Zwingli
- di naniniwala sa saint
- pwede mag-asawa ang pari at madre

Savonarola
- Italian Dominican Monk- kinlaban ang Medici
- Bonfire of Vanities- ipapasunog lahat ng bagay na ikinokonsiderang kasalanan

Erasmus
- Dutch humanist; Praise of Folly

Martin Luther
- nagdasal sa Pilate of Stairs
- 1517- nakipagdebate kay John Tetzel
- Oct 31, 1517- 95 Thesis sa Wittenburg; Pagkakaligtas?
- Ipinatupad ni Papa Leo X ang Papal Bull (pinasunog ang 95 thesis)

Mga Isinulat
1. Adress to the Christian...
tracking img