Page 1 of 13

Anh Huong Cua Hieu Ung Nha Kinh

Continues for 12 more pages »
Read full document

Anh Huong Cua Hieu Ung Nha Kinh

  • By
  • August 2010
  • 3293 Words
  • 580 Views
Page 1 of 13
The Green House Effect

nh h

ng c a hi u ng nhà kính môi tr ng

n

n có bao gi t h i hi u ng nhà kính là cái gì ch a, sau khi chính xác th nào là hi u ng nhà kính và s nh h ng c a nó ang s ng.

c xong bài này b n s bi t n môi tr ng mà chúng ta

Hi u ng nhà kính là gì?
Nhi t b m t trái t c t o nên do s cân b ng gi a n ng l ng m t tr i n b t trái t và n ng l ng b c x c a trái t vào kho ng không gian gi a các hành tinh. ng l ng m t tr i ch y u là các tia sóng ng n d dàng xuyên qua c a s khí quy n. Trong khi ó, b c x c a trái t v i nhi t b m t trung bình +16oC là sóng dài có n ng ng th p, d dàng b khí quy n gi l i. Các tác nhân gây ra s h p th b c x sóng dài trong khí quy n là khí CO2, b i, h i n c, khí mêtan, khí CFC v.v...[2] t qu c a s c a s trao i không cân b ng v n ng l ng gi a trái t v i không gian xung quanh, d n n s gia t ng nhi t c a khí quy n trái t. Hi n t ng này di n ra theo c ch t ng t nh nhà kính tr ng cây và c g i là Hi u ng nhà kính". "

gia t ng tiêu th nhiên li u hoá th ch c a loài ng i ang làm cho n ng khí CO2 a khí quy n t ng lên. S gia t ng khí CO2 và các khí nhà kính khác trong khí quy n trái t làm nhi t trái t t ng lên. Theo tính toán c a các nhà khoa h c, khi n ng CO2 trong khí quy n t ng g p ôi, thì nhi t b m t trái t t ng lên kho ng 3oC. Các s li u nghiên c u cho th y nhi t trái t ã t ng 0,5oC trong kho ng th i gian t 1885 n 1940 do thay i c a n ng CO2 trong khí quy n t 0,027% n 0,035%. D báo, n u không có bi n pháp kh c ph c hi u ng nhà kính, nhi t trái t s t ng lên 1,5 - 4,5oC vào n m 2050 [6]. Vai trò gây nên hi u ng nhà kính c a các ch t khí c x p theo th t sau: CO2 => CFC => CH4 => O3 =>NO2. S gia t ng nhi t trái t do hi u ng nhà kính có tác ng nh m t i nhi u m t c a môi tr ng trái t.

Gi i thi u:
Hi u ng nhà kính nh h ng n nhi u l nh v c c a cu c s ng chúng ta trên hành tinh này. N u không có hiêu ng nhà kính thì khí h u c a trái Hi u ng nhà kính

t s khô và l nh giá. Khí
Trang 1

The Green House Effect

u c...

Rate this document

What do you think about the quality of this document?

Share this document

Let your classmates know about this document and more at Studymode.com