Ang Love Letter Ng Ama

Topics: Love, Hindi, Jesus Pages: 10 (1515 words) Published: February 1, 2011
ANG LOVE LETTER NG AMA
Aking Anak

Marahil hindi mo Ako kilala, 
subalit batid ko ang lahat tungkol sa iyo 
Awit 139:1

Batid ko kapag ika'y nakaupo 
at kapag ika'y nakatindig 
Awit 139:2

Batid ko ang lahat ng gawain mo 
Awit 139:3

Maging ang mga buhok mo sa ulo ay aking nabibilang 
Mateo 10:29-31

Pagkat ika'y nilikha sa aking wangis 
Genesis 1:27

Sa akin ika'y buhay, nakakakilos at ganap 
Gawa 17:28

Pagkat ika'y nagbuhat sa akin 
Gawa 17:28

Kilala na kita bago ka pa ipinaglihi 
Jeremias 1:4-5

Hinirang na kita nang balakin ko ang paglikha 
Efeso 1:11-12

Hindi ka isang pagkakamali, pagkat lahat ng araw 
mo'y nakatitik sa aking aklat 
Awit 139:15-16

Aking itinakda ang panahon ng 'yong pagsilang 
at saan ka mananahan 
Gawa 17:26

Buong ingat at buong inam kitang nilikha 
Awit 139:14

Aking hinugis ang lahat mong sangkap sa 
sinapupunan ng 'yong ina 
Awit 139:13

At iniluwal ka sa araw ng 'yong pagsilang 
Awit 71:6

Ako'y di wastong pinakilala ng mga hindi 
nakakikilala sa akin 
Juan 8:41-44

Hindi Ako malayo ni galit, 
sa halip Ako'y ganap na kapahayagan ng pag-ibig 
1 Juan 4:16

At nasa 'kong puspusin kita ng aking pag-ibig 
1 Juan 3:1

Dahil ika'y aking anak at Ako ang iyong ama 
1 Juan 3:1

Aking ihahandog sa iyo ang higit pa sa maaaring
ibigay ng iyong ama 
Mateo 7:11

Dahil Ako ang ganap na ama 
Mateo 5:48

Lahat ng mabuting kaloob na iyong tinatanggap ay 
galing sa aking kamay 
Santiago 1:17

Pagkat Ako ang nagkakaloob at katatagpuin ko ang lahat ng
iyong pangangailangan 
Mateo 6:31-33

Aking plano para sa iyong kinabukasan 
ay laging puspos ng pag-asa 
Jeremias 29:11

Pagkat ika'y mahal ko ng walang hanggang pag-ibig
Jeremias 31:3

Ang aking isipan patungkol sa iyo 
ay sindami ng buhangin sa dalampasigan
Awit 139:17-18

At Ako'y masayang aawit sa iyo ng may kagalakan 
Sofonias 3:17

Ako'y di titigil sa paggawa ng mabuti sa'yo 
Jeremias 32:40

Dahil ikaw ang aking pinakamamahal na kayamanan 
Exodo 19:5

Aking nais na patatagin ka ng buong 
puso't kaluluwa ko 
Jeremias 32:41

At nais kong ipahayag sa iyo ang mga dakila't 
mahihiwagang bagay 
Jeremias 33:3

Kung Ako'y buong puso mong hahanapin, 
Ako'y iyong masusumpungan 
Deuteronomio 4:29

Hanapin mo sa akin ang iyong kaligahayan 
at aking ibibigay ang mga naisin ng iyong puso 
Awit 37:4

Pagkat Ako ang nagbigay ng iyong mga naisin 
Filipos 2:13

Ako'y makagagawa ng higit sa iyong iniisip 
Efeso 3:20

Dahil Ako ang iyong dakilang mang-aaliw 
2 Tesalonica 2:16-17

Ako din ang Ama na aaliw sa 
iyo sa lahat ng kapighatian 
2 Corinto 1:3-4

Kapag ika'y bigo, Ako'y malapit sa iyo 
Awit 34:18

Tulad ng pagkanlong ng pastol sa isang tupa, 
Kinanlong kita palapit sa aking puso 
Isaias 40:11

Isang araw papahirin ko ang bawat luha 
sa iyong mga mata 
Pahayag 21:3-4

At aking papawiin ang lahat ng
hirap na iyong dinanas sa mundong ito 
Pahayag 21:3-4

Ako ang iyong Ama, at iniibig kita gaya ng aking pag-ibig
sa aking anak na si Jesus 
Juan 17:23

Pagkat kay Jesus, 
ang pag-ibig ko sa iyo ay nahayag
Juan 17:26

Siya ang ganap na sinag ng aking pagka Diyos 
Hebreo 1:3

Siya ay dumating upang ipakita na Ako ay panig sa iyo, 
at hindi laban sa iyo
Roma 8:31

At upang sabihin sa iyo na hindi ko 
binibilang ang iyong mga kasalanan 
2 Corinto 5:18-19

Si Jesus ay namatay upang ikaw 
at Ako ay magkasundo 
2 Corinto 5:18-19

Ang kanyang kamatayan ay naging ganap na 
kapahayagan na ng aking pag-ibig sa iyo 
1 Juan 4:10

Aking ipinagkaloob ang lahat ng aking iniibig upang 
makamit ang iyong pag-ibig 
Roma 8:31-32

Kung iyong tatanggapin ang kaloob ng aking anak 
na si Jesus, tinanggap mo rin Ako 
1 Juan 2:23

At wala nang makapaghihiwalay 
sa iyo sa aking pag-ibig 
Roma 8:38-39

Umuwi ka na sa akin at Ako'y magpapahanda ng 
pinakamalaking handaan na mangyayari sa langit
Lucas 15:7

Ako ang Ama sa...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • love Essay
  • Ang Alamat ng Jejemon Essay
  • Love Letter Essay
  • Love Letter Essay
  • love Essay
  • Love Letter Essay
  • Ang Suliranin Ng Populasyon Essay
  • Ang Kalikasan Ng Tao Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free