Ang Diabetes Mellitus Sa Modernong Kapaligiran

Pages: 3 (739 words) Published: February 10, 2011
Ang Diabetes Mellitus sa Modernong Kapaligiran

Ang sakit na diabetes ay may dalawang o pangunahing uri: ang diabetes mellitus at diabetes insipidus. Ang diabetes mellitus ang mas popular na uri ng sakit na ito. Kapag binanggit ang salitang “diabetes”, and unang papasok sa isipan ng mga tao ay ang diabetes mellitus. Ito ang uri ng diabetes na mas kalimitang natatawag lamang bilang diabetes.

Ang diabetes mellitus ay isang uri ng diabetes na sanhi ng depekto sa ating lapay (pancreas). Ito ay isang bahagi ng ating katawan(malapit sa tiyan) na gumagawa ng insulin, isang hormone[1] na tumutulong upang makapunta ang mga glukosa o asukal sa mga selula ng ating katawan. Hindi nakakagawa ng sapat na insulin ang mga taong may diabetes, kaya hindi napupunta ang mga glukosa sa mga selula sa ating katawan .Naiipon ang mga glukosa na ito sa dugo, dahil sa hindi ito nagagamit ng maayos ng katawan. Ang mga taong diabetiko ay kinakikitaan ng kakulangan sa insulina, hindi mapakinabangang mga karbohidrato sa katawan, labis na asukal sa dugo at ihi.

Ito ay isang kundisyon kung saan bumababa ang abilidad o kaya ay kumpletong nababawasan ang abilidad ng body tissues na pangalagaan at gamitin ang sustansiyang nagdudulot ng lakas at enerhiya sa katawan. (WikiFilipino, Abril 2008)

Ang mga sumusunod ay ang mga sintomas nito: pagkakaroon ng napakataas na lebel, dami o konsentrasyon ng glucose sa dugo[2] ,fasting blood sugar(FBS) na ang basa ay mahigit sa 120 mg/100 ml ng dugo ,sobra-sobrang pag-ihi[3] ,malabis na pagkauhaw[4] ,sobrang pagkagana sa pagkain[5] ,panunuyo ng katawan ,panghihina ,pagbaba ng timbang ,pagbaba ng resistensiya sa impeksyon ,mabagal na paghihilom ng sugat ,pamamaga ng mga ugat[6].

[1] isang uri ng kemikal na ginagawa ng glandula na naiipon sa daluyan ng dugo na nakakaapekto sa mga gawain ng mga malalayong selula o bahagi ng katawan.; [2] hyperglycemia; [3]polyuria; [4]polydipsia; [5] polyphagia; [6],atherosclerosis...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Diabetes Mellitus Essay
  • Diabetes Mellitus Essay
  • Diabetes Mellitus Essay
  • Diabetes Mellitus Essay
  • Diabetes Mellitus Essay
  • Diabetes Mellitus Essay
  • Diabetes Mellitus Essay
  • diabetes Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free