Analiza Sociologjike

Pages: 171 (59259 words) Published: February 7, 2011
Lekë Sokoli

1

LEKË SOKOLI

Analiza sociologjike

Instituti i Sociologjisë

Përgatiti për botim: Instituti i Sociologjisë, Tiranë Redaktor: Sejdin Cekani Arti grafik: Orest Muça ISBN 99927-819-9-8 © Autori, 2006 Botues: IS & Rinia

Instituti i Sociologjisë Rr. “Abdyl Frashëri”, p. 3/3, Tiranë Tel & Fax.: ++355 4 268 819 E-mail: lsokoli@instituti-sociologjise.org www: instituti-sociologjise.org

4

Analiza sociologjike

PËRMBAJTJA Familja tradicionale shqiptare dhe alternativat “jotradicionale” të saj Familja shqiptare para dhe pas shndërrimeve demokratike ................................... 6 Familja tradicionale dhe alternativat “jotradicionale” të saj .................................. 8 Përbërja e “kampionit” të studimit ..................................................................... 9 Analizë mbi shndërrimet pozitive e negative të martesës e familjes ..................... 10 Rreth dilemës: martesë apo bashkëjetesë? ......................................................... 14 Ekskluziviteti seksual dhe seksi jashtëmartesor ................................................. 18 Disa përfundime .............................................................................................. 22 Prostitucioni, një studim “klandestin” për një biznes klandestin Prostitucioni, një mikrobotë pa të drejta? ......................................................... Udhëtim i sociologut në botën e prostitucionit ................................................. Një studim “klandestin” për një veprimtari klandestine ..................................... Prostitucioni, profesioni më i vjetër? ................................................................. Terminologjia dhe llojshmëria e prostitucionit .................................................. Prostitucioni, rasti i Shqipërisë ......................................................................... Prostitucioni dhe të drejtat universale të njeriut ................................................ Përfundime e rekomandime ............................................................................. Prostitucioni profesionist në Shqipëri gjatë shekullit XX e në vijim dhe debati për (ri)legalizimin e tij Një dukuri më e përfolur se e studiuar .............................................................. A është prostitucioni një fenomen tipik shqiptar? .............................................. Prostitucioni si praktikë kulturore universale dhe rasti i Shqipërisë .................... Fillimet e prostitucionit në Shqipëri. Ligjet e para për legalizimin e tij ............... Prostitucioni profesionist në Shqipëri, para dhe gjatë Luftës së Dytë Botërore ... Prostitucioni dhe regjimi komunist (1945-90) .................................................. Prostitucioni në Shqipërinë e pas viteve ’90-të dhe disa përfundime .................. A duhet (ri)legalizuar prostitucioni në Shqipëri? ............................................... Vështrim sociologjik mbi trafikimin e grave dhe adoleshentëve në Shqipëri Shtrimi i problemit .......................................................................................... 81 Rreth metodologjisë dhe “kampioni” i studimit ................................................ 83 Përmasat e trafikimit të grave dhe adoleshentëve .............................................. 85 51 52 53 63 66 70 73 75 25 29 28 31 33 34 38 44

Lekë Sokoli

5

Debat rreth çështjes “pse trafikohen shqiptarët?” .............................................. 89 Kush trafikohet? .............................................................................................. 91 Trafikimi: shkalla e njohjes së tij dhe nevoja për informim ................................. 95 Perceptimi i trafikimit në raport me problemet e sotme të Shqipërisë ................ 97 Faktorët që ndikojnë më negativisht në trafikim ................................................ 98 Pastrafikimi, familja dhe komuniteti. Integrim apo riciklim në trafik?...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Analiza Pietei Iaurtului Essay
  • Analiza Swot a Firmei Dedeman Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free