Analiza Sociologjike

Only available on StudyMode
  • Pages : 171 (59259 words )
  • Download(s) : 1215
  • Published : February 7, 2011
Open Document
Text Preview
Lekë Sokoli

1

LEKË SOKOLI

Analiza sociologjike

Instituti i Sociologjisë

Përgatiti për botim: Instituti i Sociologjisë, Tiranë Redaktor: Sejdin Cekani Arti grafik: Orest Muça ISBN 99927-819-9-8 © Autori, 2006 Botues: IS & Rinia

Instituti i Sociologjisë Rr. “Abdyl Frashëri”, p. 3/3, Tiranë Tel & Fax.: ++355 4 268 819 E-mail: lsokoli@instituti-sociologjise.org www: instituti-sociologjise.org

4

Analiza sociologjike

PËRMBAJTJA Familja tradicionale shqiptare dhe alternativat “jotradicionale” të saj Familja shqiptare para dhe pas shndërrimeve demokratike ................................... 6 Familja tradicionale dhe alternativat “jotradicionale” të saj .................................. 8 Përbërja e “kampionit” të studimit ..................................................................... 9 Analizë mbi shndërrimet pozitive e negative të martesës e familjes ..................... 10 Rreth dilemës: martesë apo bashkëjetesë? ......................................................... 14 Ekskluziviteti seksual dhe seksi jashtëmartesor ................................................. 18 Disa përfundime .............................................................................................. 22 Prostitucioni, një studim “klandestin” për një biznes klandestin Prostitucioni, një mikrobotë pa të drejta? ......................................................... Udhëtim i sociologut në botën e prostitucionit ................................................. Një studim “klandestin” për një veprimtari klandestine ..................................... Prostitucioni, profesioni më i vjetër? ................................................................. Terminologjia dhe llojshmëria e prostitucionit .................................................. Prostitucioni, rasti i Shqipërisë ......................................................................... Prostitucioni dhe të drejtat universale të njeriut ................................................ Përfundime e rekomandime ............................................................................. Prostitucioni profesionist në Shqipëri gjatë shekullit XX e në vijim dhe debati për (ri)legalizimin e tij Një dukuri më e përfolur se e studiuar .............................................................. A është prostitucioni një fenomen tipik shqiptar? .............................................. Prostitucioni si praktikë kulturore universale dhe rasti i Shqipërisë .................... Fillimet e prostitucionit në Shqipëri. Ligjet e para për legalizimin e tij ............... Prostitucioni profesionist në Shqipëri, para dhe gjatë Luftës së Dytë Botërore ... Prostitucioni dhe regjimi komunist (1945-90) .................................................. Prostitucioni në Shqipërinë e pas viteve ’90-të dhe disa përfundime .................. A duhet (ri)legalizuar prostitucioni në Shqipëri? ............................................... Vështrim sociologjik mbi trafikimin e grave dhe adoleshentëve në Shqipëri Shtrimi i problemit .......................................................................................... 81 Rreth metodologjisë dhe “kampioni” i studimit ................................................ 83 Përmasat e trafikimit të grave dhe adoleshentëve .............................................. 85 51 52 53 63 66 70 73 75 25 29 28 31 33 34 38 44

Lekë Sokoli

5

Debat rreth çështjes “pse trafikohen shqiptarët?” .............................................. 89 Kush trafikohet? .............................................................................................. 91 Trafikimi: shkalla e njohjes së tij dhe nevoja për informim ................................. 95 Perceptimi i trafikimit në raport me problemet e sotme të Shqipërisë ................ 97 Faktorët që ndikojnë më negativisht në trafikim ................................................ 98 Pastrafikimi, familja dhe komuniteti. Integrim apo riciklim në trafik?...
tracking img