Aids

Pages: 10 (2974 words) Published: March 13, 2011
Pasasalamat

Isa sa mga biyaya ng Diyos na ibinigay sa atin ay ang katalinuhan. Katalinuhang kailangang pagyamanin at maibahagi. Hindi sapat ang salitang “ salamat” para sa mga taong nasa likod ng tagumpay ng pag-aaral na ito. Sa mga taong sumuporta at nagbahagi ng kanilang talino, hindi naming matutumbasan ang mga bagay na ito.

Una naming ibinibigay ang pasasalamat sa Panginoon na nagbigay ng buhay at karunungan sa ating lahat.
Sa aming mga magulang, na sumusuporta at nagbibigay ng tulong pinansyal para maisakatuparan ang proyektong ito.
Sa mga midwife, Gng. Marieta Sosa, Gng. Sonia Solo, at kay Bb. Lei Ann Potencio, sa kanilang oras at kaalamang ibinahagi sa amin.
Sa mga may akda ng aklat na aming ginamit sa pagtalakay ng paksang ito.
Ang Marinuque Midwest College na patuloy na nagbibigay at nagbabahagi ng yaman para magkaroon ng magandang edukasyon ang mga katulad naming mga kabataan.
At higit sa lahat, pagpupugay at taos pusong pasasalamat ang ibinibigay namin sa aming guro na si Gng. Norma Soldevilla, na siyang patuloy na naghuhubog at nagbabagi ng mga gintong kaisipan sa amin. Siya ang taong nagtiyaga at nagpursige na ituro sa amin ang mga bagay na ito.

Sila ang ginawang instrumento ng Maykapal para maibahagi namin ang kaalamang ito. Alam naming hindi sapat ang salitang salamat para sa inyo, gayunpaman taos pusong sinasabi namin sa inyo, “MARAMING SALAMAT PO”.  

Dedikasyon

Ang bawat salita na nakasulat sa mga pahina sa pag-aaral na ito ay tunay na napakahalaga sa amin. Kaya naman inaalay namin ang tagumpay at ang gintong kaalaman na ito sa lahat lalong lalo na sa mga taong walang sapat na kaalaman sa sakit na AIDS (Acquired Immuno Deficiency Syndrome). Nawa’y maliwanagan ang kanilang mga kaisipan sa mga bagay na ito. Sa aming mga magulang, sa patuloy na pagsuporta.

Sa aming paaralang Marinduque Midwest College na laging handa para magdulot ng kaalaman. Ang aming mga kamag-aral na nagbibigay ng kasiyahan.
At higit sa lahat sa aming guro na patuloy na humuhubog sa aming isipan, naglalaan ng oras, at panahon para mapagyabong ang aming kaalaman.  
Paunang Salita

“Ang mga bagay ay hindi nagbabago, kundi tayo ang gumagawa ng dahilan para magbago ito.” Sa pagdaraan ng mga araw, hindi natin maikakaila na malaki ang pagbabagong nagaganap sa ating paligid dahil sa mga teknolohiyang naiimbento tulad ng mga cellphones, computers, laptop, ipod, at iba pa. Datapwat may mabuting naidudulot ito sa ating pag-unlad, hindi natin maiaalis na mas malaki ang di mabuting epekto nito, lalong-lalo na sa ating kalusugan dahil sa ating pag-aabuso. Talamak sa bansa ang cyber sex o ang pakikipagtalik sa pamamagitan ng cellphone at computer. Ang panonood ng mga malalaswang palabas na nagiging sanhi na mas maging aktibo ang mga kabataan sa “sex”. Ito ang nag-uudyok sa mga tao na gumawa ng kahalayan, makipagtalik sa ibat-ibang uri ng tao upang mapagbigyan lamang ang kanilang libido. Na hindi lingid sa kanila ang masamang epekto nito sa katawan. Ang ibat-ibang sakit na maaaring maranasan tulad ng tulo, STD, pagkakaroon ng kulugo sa ari, pamamaga ng tisyu sa sinapupunan(para sa mga babae), epipidemitis(para sa mga lalaki), at higit sa lahat ay ang AIDS(Acquired Immune Deficiency Syndrome). Ang sakit na ito ay wala pang natutuklasang lunas. Hindi masama ang pag-unlad, ang makipagsabayan sa ibang bansa. Ang kailangan lang ay gamitin natin sa tamang paraan ang talino at yaman na kaloob sa atin ng Diyos.

Introduksyon

Sa pagtugon sa napapanahon at komprehensibong sakit na AIDS(Acquired Immune Deficiency Syndrome), ang pag-aaral na ito ay masusing isinulat at inihanda upang maisakatuparan ang mga pangangailangang ito. Pangunahing layon nito ay ang mabigyan ng kaalaman ang sinumang babasa nito kung ano talaga ang sakit na AIDS. Nais ng mga may akda na maliwanagan ang kaisipan ng lahat, ng mga kabataan upang maiwasan ang pre-marital sex, lalong-lalo na ang mga kabataang babae na maiiwas sa maagang pagdadalang-tao....
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Aids Essay
  • Aids Essay
  • Aids Essay
  • AIDS Essay
  • Aids and Needles Essay
  • HIV and AIDS Essay
  • HIV and AIDS Essay
  • Essay on Patients with Aids

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free