Adidas

Pages: 3 (751 words) Published: January 17, 2011
adidas group|
Studimi I kompanise ADIDAS|

Për mbi 80 vjet, Grupi Adidas ka qenë pjesë e botës së sportit në çdo nivel, në dërgimin e shtet-e-artit-sportiv, veshje, këpucë dhe aksesorë. Sot, adidas Group është një udhëheqës global në industrinë e mallrave sportive dhe ofron një portofol të gjerë të produkteve. Produkte nga Grupi adidas janë në dispozicion në pothuajse çdo vend të botës. Strategjia: Te forcojme vazhdimisht markat tona dhe produktet për të përmirësuar pozitën tonë konkuruese dhe performancën financiare. MISIONI

Adidas Grupi përpiqet që të jetë udhëheqës global në industrinë e mallrave sportive me sport të markave të ndërtuar mbi një pasion për sportin dhe një mënyrë jetese sportive.

Te fokusuar tek konsumatoret dhe prandaj ata vazhdimisht përmirësojne cilësinë, pamjen, ndjesin dhe imazhin e produkteve te tyre dhe struktura organizative të shkojë dhe të tejkaloje pritjet e konsumatorëve dhe t'i pajisi ata me vlerën më të lartë.

Inovator dhe udheheqes dizajni që kërkojnë te ndihmojne atletët e të gjitha niveleve të aftësisë per të arritur kulmin e performancës me çdo produkt qe sjellin në treg.

Organizate globale që është shoqërore dhe përgjegjëse për mjedisin, krijuese dhe financiarisht e dobishme për të punësuarit dhe aksioneret.

Te angazhuar vazhdimisht per forcimin e markave të produkteve dhe për të përmirësuar pozitën konkuruese.

Jane te perkushtuar vazhdimisht per te dhënë rezultate të jashtëzakonshme financiare.

STRATEGJIA
Qëllimi është që të kryesoje industrinë e mallrave sportive me markat e ndërtuar mbi një pasion për sport dhe një mënyrë jetese sportive. Frymëzuar nga trashëgimia e kompanise, ne e dimë se një kuptim i thellë i konsumatorëve është thelbësore për arritjen e këtij qëllimi. Ata vazhdimisht përpiqen për të krijuar një kulturë të inovacionit, duke sfiduar veten. Duke përdorur këtë kulturë, ata forcojne konkurrencën dhe maksimizojne performancën operacionale dhe financiare të Grupit.  Portofoli I...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Adidas Essay
  • Adidas Essay
  • Adidas Essay
  • Products: Running Adidas Essay
  • Essay about Adidas History
  • Adidas Introduction Adidas A World Class Essay
  • Adidas Global Business Paper
  • Adidas Group 89 Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free