1848 Den Franske Revolution

Only available on StudyMode
  • Pages: 11 (3179 words)
  • Download(s): 172
  • Published: January 1, 1996
Read full document
Text Preview
HISTORIE OPGAVEN I 2.G.

INDHOLDSFORTEGNELSE:

INDLEDNING 3

BAGGRUNDEN FOR OVERGANGEN FRA ENEVÆLDE TIL KONSTITUTIONELT MONARKI I DANMARK I PERIODEN 1848-49 3

Den franske revolution 1848 3

Montesquieus ideologi om magtens tredeling 4

NÆRMERE BELYSNING AF GRUNDLOVEN 1849 5

Tiden omkring 1848-49 5

Det nye politiske system i Danmark 6

Den grundlovgivende Rigsforsamling 7

Magtdelingen 8

Den enkelte borgers rettigheder og friheder 9

KONKLUSION 10

INDLEDNING

I denne opgave vil jeg prøve på at komme ved en redegørelse for, hvorfor vi i dag har det vi kalder 'demokrati'. De rettigheder som vi nyder godt af den dag i dag, ligger er ca. 150 år gamle. Jeg har bl.a. tænkt mig, at jeg vil undersøge om der reelt var en mulighed for 'ikke' at indføre demokrati i Danmark. Jeg vil inddrage en redegørelse for hvad der lå til grund for grundloven. Om bl.a. hvilke personer der var med til at udforme grundloven, og hvilke politiske slagsmål der lå forud for vedtagelsen af grundloven. Hvilke forandringer indebar grundloven for den danske befolkning. Jeg vil komme ind på de rettigheder og pligter den danske befolkning blev bundet af, da grundloven blev indført. Dette kunne f.eks. være rettigheden til at blive stillet for en dommer indenfor 24 timer. Denne rettighed eksisterede som sagt ikke før 1849. Til sidst i opgaven vil jeg komme med min egen konklusion (afsluttende kommentarer) af opgaven, og af de problemer der bliver formuleret i den.

BAGGRUNDEN FOR OVERGANGEN FRA ENEVÆLDE TIL KONSTITUTIONELT MONARKI I DANMARK I PERIODEN 1848-49

Baggrunden for overgangen til demokrati i Danmark, skal bl.a. ses på baggrund af de begivenheder der gik for sig i Europa på det tidspunkt. Bl.a. skal det nævnes at der i 1830 i Frankrig, havde været den store Julirevolution. Magthaverne i Frankrig slog denne opstand ned med hård hånd. Denne nedkæmpning af opstanden i 1830 lagde midlertidigt ikke låg på den stadigt stigende utilfredshed med Frankrigs enevældige konge Ludvig Filip. I 1848 startede en ny opstand i Frankrig, og som derefter skyllede ud over Europa.

Den franske revolution 1848

Om morgenen d. 22. Februar 1848 fyldtes de Parisiske gader med ordene: 'Leve reformerne!'. Hovedsageligt var det studerende og arbejdere der først sluttede op om revolutionen. Den daværende franske konge Ludvig Filip gav Nationalgarden ordre til at rykke ud. Men, kun tre ud af de tolv legioner lystede, de resterende ni legioner sluttede op om revolutionen, kongen var magtesløs. Ministerpræsidenten, Guizot, var heller ikke til meget hjælp, da han trådte af samme aften. Demonstrationerne udviklede sig mere og mere voldelige. Kongen prøvede at sætte hæren ind, men det mislykkedes. Den 24. Februar 1848 om aftenen flygtede Ludvig Filip med sin dronning Marie Amélie fra kongeslottet i Paris. Kongen og dronningen nåede på et hængende hår til England godt hjulpet af den britiske konsul. Ludvig Filip døde to år senere i England.

En del af grunden til revolutionen er at høsten i Frankrig i 1847 var slået grueligt galt. (det startede i 1845 i Irland og 'bredte' sig herefter til det øvrige Europa). Brødpriserne steg voldsomt, leveomkostningerne røg i vejret osv. Dette førte til en general utilfredshed i befolkningen og dermed på længere sigt: revolutionen.

Montesquieus ideologi om magtens tredeling

I 1748 fik franskmanden Charles de Montesquieu publiceret sin bog: 'De l'Esprit des Lois'. En bog hvor han gennemgik bl.a. de daværende politiske forhold i England. Her beskrev han bl.a., at han mente at Englands befolkning var det eneste folk i verden, der havde: '... politiske frihed til sin forfatning ligefremme mål'.

Målet for Montesquieu var, at finde den mest geniale måde at indrette den franske stat på. Han kom frem til, at styreformen for et givent land, i så vid udstrækning om mulig, bliver nødt til at tage hensyn til landets størrelse, klima, kultur samt hele mentaliteten i befolkningen. Han havde også hentet inspiration fra...
tracking img