Course Notes

Pages: 5 (1839 words) Published: March 23, 2013
Mehlodi
Germond, S.A.1996.Paliso tsa Sesotho buka ea bone. Morija-Lesotho Machabane, J.J, 1982.Senate Shoeshoe ‘A Moshoeshoe.Morija-Lesotho Mopeli, Paulus, A.S.1979.Moshweshwe Moshwaila.Morija-Lesotho Thoahlane.A.B.1978.Makumane a histori ea Lesotho.Morija-Lesotho Thobojane, E.2001.Ntataise sehlopha sa 4.Western Cape

1.Seabo sa Baruti bongoding ba Sesotho ho tloha ha ba fihla ka 1833 ho isa ka 1906. Baruti ba tlile Lesotho ka selemo sa 1833 ka kopo ya Morena Moshoeshoe ha a ne a utlwela hore ba ka tlisa kgotso eo a neng a e tsetselela.Ka 28 phupjane 1833 ke ha o fihla baruti ba mafora bao e leng Casalis,Arbousset le Gosselin ba fihla Thaba Bosiu Lesotho.Baruti ba ne ba bona mobu o nonneng bakeng sa ba fupereng le ho jala lentswe.Baruta,sepheo sa bona ene ele ho ruta setjhaba enfangedi le ho bala ho re ba kgone ho ipalla lentswe.Ka 17 phupu Arbousset a ngola lengola leo ho lona ho nang le mantswe a pele a Sesotho ao a ithutileng ona leetong la bona ,a a bapisa le a Setswana ao ba a filweng ke boPellissier.Ba ne ba ngola Sesotho se nang le tshwaetso ya Setswana le Sefora hobane Sefora e ne e le puo ya bo bona jwale Setswana sona ba ne ba ithutile sona Botswana .Morena Moshweshwe a ba ruta Sesotho ,a ba a hatella hore Setswana le Sesotho ha di tshwane. 1834 Seteishene sa baromuwa sa Beerseba sa S Rolland sa ruta Basotho ho bala Johanne ka pele ho ya ka moo a neng a kgona ho e fetolela Sesothong ka teng.Ka nako eo puo ya Sesotho e ne e reretswe Bebele (Efangedi).1837 Arbousset ha a tswa nyala Kapa, a tla le Katekisamane ya Sesotho.Phetholelo ene e le tala feela Basotho ba kgothalla ho bala Sesotho puo ya tshokollo.1837 Efangeli ea Luka le Lipesaleme tsa phatlalatswa.1839 Bukaniane ABC ka puo ea Basotho G bakeng sa h (legorimo),Y bakeng sa J (Yehova),R bakeng sa L (Morimo).1839 Mareka,Johanne,Mateu le Luka tsa phatlalatswa Kapa .Basotho ba 1,400 Beerseba,Morija,Thaba Bosiu le Mekwatleng ba filwe dihatisitsweng tse mmalwa .Ba na lenyora la ho tseba ho bala le ho ngola.Testamente e ntjha, e qadile ka 1845 ya phatlalatswa ka 1855.1858 Beerseba ya senngwa ka ntwa ya meedi ya Basotho le Maburu ,bebele e qeteletse ho hatisswa Fora.1862 Ho fihla ha A Mabille,sekepeng sa ‘Hero’letoto la mantswe a Sesotho –bebeleng,1874 wa etsuwa dipatlisiso tse kenelletseng tsa mantswe a Sesotho-English ha ngolwa Vocabulary,e nang le158 maqhephe .1904 ka diphehiso tsa Dieterien wa ngolwa e nngwe e nang le 258 maqhepe,1911 wa ngolwa Sesotho-English Dictionary e nang le maqhepe a 311 Moroja,1937 wa ngolwa Southern Sotho –English Dictionary e nang le maqhepe a 495,ka kgatiso ya tlhaku tse nyane. 1865 Katekisimane ya Linnete tse rutileng ki Likhutla le Halalelang la Liroma li- le/di (li),nn- nn,ya –ya (ea).Boiteko ba ho ntlafatsa mopeleto Bethesda Sesotho Conference (PEMS) 1863 e neng e tshwaretswe Maphutseng ya nka qeto ya hore c,d,v,x,y le z di tla sebediswa puong tsa melata feela e se Sesothong.Morija Sesotho Conference ka 1865 PEMS le baemendi ba Mmuso le Lesotho hara tse ding ba dumellana hore gaufi e tla ba haufi,mor ‘agae e tla ba mora wa hae.Berea Sesotho Conference ka 1869 PEMS le baemedi ba Mmuso hara tse ding ba dumellana hore mutu e tla ba motho,petha e tla ba phetha,bophaki e tla ba bopaki,tlaga e tla ba hlaha,itlhagisa e tla ba itlhahisa.Hermone Sesotho Conference 1875 PEMS le baemedi ba Mmuso l e latelwa ke i/u-d hara tse ding ba dumellana ka hore puli e tla e ba pudi,lula e tla e ba dula,lila e tla e ba dila. 1883 Mabile a hlahisa hore g bakeng sa h (bogobe), tl bakeng sa hl (botlale) ,u bakeng sa o (lentsue),y bakeng j (leyoe), k bakeng sa q (kala).Roma Sesotho Conference 1891 PEMS le Makhotholike ba nka qeto ya hore g e tla ba h (lehoimo),tl ho latlega>hl>lahleha,k>q ho lek’heku>leqheku. Sesotho Conference ka 1906 PEMS(E.Jacottet) le Makhatholike (J.Cenez) le Matjhatjhe(S.Wiegall) ka 26 Tlhakubele ho ile ha eba le seboka sa ho peleta Sesotho ka ho tshwana se neng se bitsitswe ke baromuwa ba London Missionary Society ,ba...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Course Description of a Virtual Learning Environment Essay
  • Fundamentals of Public Speaking: Internet Course Syllabus Essay
  • GBM 381 Entire Course Essay
  • EDU701 COURSE Essay
  • Course Schedule BUSI530 Essay
  • Journal on Note Taking Essay
  • Essay about Taking Notes in College
  • ACC 544 Entire Course Research Paper

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free